ବାଜି ରାଉତ //The Bravery Syory and Biography of Baji Rout // Independence Day Special 2023

ଏହି channel ରେ ଆପଣ ମାନେ ଓଡିଶା ବିଷୟରେ ବହୁତ କିଛି ଜାଣି ପାରିବେ, ଶିଖି ପାରିବେ, ଆଉ ଆମକୁ ମଧ୍ୟ comment ମାଧ୍ୟମ ରେ ଶିଖେଇ ପାରିବେ l
ଚାଲ ଆମ ଓଡିଶା ବିଷୟରେ କିଛି ନୂଆ ଜାଣିବା, କିଛି ନୂଆ ଶିଖିବା , ଆଉ ଆମ ଓଡିଶା ବିଷୟରେ ଅନ୍ୟଙ୍କୁ କିଛି ନୂଆ ଦେଖେଇବ, ଜଣେଇବା l

#Bajirout
##Bajia
#indipendenceday

#SwatantraSenani
#Odisha
#aeaamaodisha